Често задавани въпроси

Финансираща институция, която е собственик на лизинговия актив до изтичане на срока на лизинг, и към която се заплащат месечни лизингови вноски 

Ползвател на лизинговия актив, който заплаща месечни лизингови вноски за срока на договора в замяна на ползването на актива

Лизингът е вид финансиране при определени от Лизингодателя условия. Може да бъде финансов или оперативен (линкове към основните категрии)

 

Първоначална вноска се изисква само при сключване на договор за финансов лизинг. Тя се изчислява като процент от продажната цена на актива и служи за самоучастие на Лизингополучателя. Размерът на първоначалната вноска се изважда от продажната цена и финансирането се осигурява за останалата част от сумата, наричана „главница“

Гаранционният депозит се изисква само при сключване на договор за оперативен лизинг. Размерът му се определя от Лизингодателя, и той служи за гаранция пред Лизингодателя за обезпечение на регулярното плащане на лизинговите вноски. Гаранционният депозит се възстановява след изтичане на срока на договора.

Лизингов актив се нарича обекта на лизинговото финансиране. Най-често това е автомобил, но също така може да бъде машина, оборудване, транспортно средство, селскостопанска техника, офис оборудване и т.н.

Срок на лизинга представлява периода, в който се изплащат лизинговите вноски. След изтичане на срока на лизинг Лизингополучателя придобива собственост или връща актива на Лизингодателя.

Погасителният план служи като отправна точка за изплащане на лизинговите вноски, в него са описани всички падежи, брой вноски, размер на лизинговите вноски и остатъчната главница към всеки един момент от лизинга.

Остатъчната стойност обикновено е процентно съотношение от доставната цена на лизинговия актив. Тя се дължи като последна лизингова вноска, и благодарение на нея месечните лизингови вноски са с по-малък размер, за сметка на по-голямата остатъчна вноска, дължима накрая на лизинговия срок. При този тип финансов лизинг се издават месечни данъчни фактури за лизинговите вноски с начислен ДДС.